قدرت اره گازی 75.6 سی سی را با برش تا 25 درصد سریعتر ارائه می دهد.