خدمات تعمیر مستقیم ماکیتا جایگزین مناسبی برای بازدید حضوری از مرکز خدمات کارخانه است.

با دسترسی آنلاین آسان برای پردازش درخواست تعمیر و اعلان‌های وضعیت دسترسی ارائه می‌کند.